-. “สารบัญ”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/242877.