วงค์ษา พ.บ., . ว. . “ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กอายุ 1-10 ปี ที่มารับการทำหัตถการทาง ทันตกรรมภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 39, ฉบับที่ 2, กันยายน 2020, น. 472-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/246201.