ใจอารีย์ พย.ม., ฉ. “ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลนครปฐม”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/248759.