วิทวัสสำราญกุล พ. “คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250060.