กอกิตรัตนกุล ส. “ความสัมพันธ์ระหว่างผลเซลล์วิทยานรีเวชจากการตรวจด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์แบบดั้งเดิม และผลจุลพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250077.