จันทร์ฉาย เ. “การจัดระบบยาจิตเวชให้ครอบคลุมการบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250094.