วารสารแพทย์ เขต 4-5. “ฉบับเต็ม”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, น. 323-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/253901.