วารสารแพทย์ เขต 4-5. “คำแนะนำในการตีพิมพ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/253926.