วารสารแพทย์ เขต 4-5. “วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม)”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 459-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255531.