โล่ห์สวัสดิ์กุล ว. โ. “ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และกลุ่มควบคุม”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 459-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255535.