คุ้มศิริ ณ., และ ตันติวิชิตเวช ร. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitors หรือ Angiotensin Receptor Blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 473-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255538.