ติวะตันสกุล น. . “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-Day Modified Ginger Quadruple Therapy กับสูตร 10–day Standard Concomitant Therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 497-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255541.