ชูเชิด ป. . “อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 529-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255543.