เลิศไชยพานนท์ ภ. . “อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 539-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255544.