ตันตยานนท์ อ. “การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 559-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255549.