เกียรติธารีธนา ภ. “ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, น. 569-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255550.