วารสารแพทย์ เขต 4-5. “คำแนะนำในการตีพิมพ์”. วารสารแพทย์เขต 4-5, ปี 41, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/258504.