[1]
สลักคำ พ. , โภคทิพย์ ส. , เจริญศรี พ. , วะสมบัติ อ. , พุ่มทอง พ. และ สายทอง ส. 2021. สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร. 40, 1-3 (ก.พ. 2021), 51–60.