[1]
ตันอุ่นเดช น. , ดวงดี ป. , นันทะจักร ส. , เสพสุข ส. และ ปรางศรี อ. 2021. การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 1 (ก.พ. 2021), 13–22.