[1]
ผลจันทร์ ฟ. , พิริยะกิจไพบูลย์ ส. และ วุฒิกรสัมมากิจ ป. 2021. ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 1 (ก.พ. 2021), 1–15.