[1]
นิยมพานิชการ ศ. , บาลโสง ร. , กิจศรันย์ ส. , เซมรัมย์ ค. และ ชำนาญ ป. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 1 (ก.พ. 2021), 17–30.