[1]
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. และ อารยาวิชานนท์ อ. 2021. สมาธิบำบัดทางการแพทย์. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 1 (ก.พ. 2021), 31–42.