[1]
ศิริแก้ว ศ. 2021. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. สรรพสิทธิเวชสาร. 38, 1-3 (ก.พ. 2021), 13–24.