[1]
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. , ธานี .ช. , ศรีชัยบาล ป. และ เกณฑ์สาคู ว. 2021. ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง. สรรพสิทธิเวชสาร. 38, 1-3 (ก.ค. 2021), 53–63.