[1]
ดาทวี พ. , ภูปา ป. , ไกรสรสวัสดิ์ ท., แสงวงศ์ ร., สิมานุรักษ์ ป. และ โภคทิพย์ ส. 2021. การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี. สรรพสิทธิเวชสาร. 37, 1-3 (ก.ค. 2021), 31–42.