[1]
วิโรจน์อุไรเรือง ท. , แต้ภักดี ศ. , อารยาวิชานนท์ อ. และ ชำนาญ ป. 2021. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 2 (ก.ย. 2021), 41–48.