[1]
กันหารักษ์ ส. , ขุมเงิน ส. และ ชำนาญ ป. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 2 (ก.ย. 2021), 59–78.