[1]
มูลศาสตร์ จ. 2021. การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก. สรรพสิทธิเวชสาร. 41, 2 (ก.ย. 2021), 79–89.