[1]
หาญประเสริฐพงษ์ ต. 2021. ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา. สรรพสิทธิเวชสาร. 42, 1 (ต.ค. 2021), 23–29.