(1)
แสงส่อง ศ.; บุญเติม ส. .; บุณยโพธิ ศ. .; นามสาย ว. .; คนขยัน พ. . การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Sanpasit Med J 2021, 40, 1-10.