(1)
สลักคำ พ. .; โภคทิพย์ ส. .; เจริญศรี พ. .; วะสมบัติ อ. .; พุ่มทอง พ. .; สายทอง ส. . สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Sanpasit Med J 2021, 40, 51-60.