(1)
กสิพร้อง ม. . การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ. Sanpasit Med J 2021, 39, 1-9.