(1)
กำธรวิจิตรกุล ล. .; ชำนาญ ป. .; ธนกิจจารุ ป. . ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. Sanpasit Med J 2021, 39, 11-30.