(1)
เชาว์ศรีกุล ว. ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. Sanpasit Med J 2021, 39, 31-37.