(1)
สฤษดิ์นิรันดร พ. .; อนุโรจน์ ก. . ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา. Sanpasit Med J 2021, 39, 39-47.