(1)
ตันอุ่นเดช น. .; ดวงดี ป. .; นันทะจักร ส. .; เสพสุข ส. .; ปรางศรี อ. . การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10. Sanpasit Med J 2021, 39, 13-22.