(1)
ประทีปะเสน ว. . พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา. Sanpasit Med J 2021, 39, 35-54.