(1)
โรจน์ศตพงค์ พ.; ขอสินกลาง ก.; ธิติเชษฐ์ตระกูล ณ.; เสรีรัตนาคร ศ.; ศิริวิวัฒนกรกุล ศ. ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน. Sanpasit Med J 2021, 39, 23-24.