(1)
ผลจันทร์ ฟ. .; พิริยะกิจไพบูลย์ ส. .; วุฒิกรสัมมากิจ ป. . ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง. Sanpasit Med J 2021, 41, 1-15.