(1)
นิยมพานิชการ ศ. .; บาลโสง ร. .; กิจศรันย์ ส. .; เซมรัมย์ ค. .; ชำนาญ ป. . ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน. Sanpasit Med J 2021, 41, 17-30.