(1)
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. .; อารยาวิชานนท์ อ. . สมาธิบำบัดทางการแพทย์. Sanpasit Med J 2021, 41, 31-42.