(1)
ศิริแก้ว ศ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. Sanpasit Med J 2021, 38, 13-24.