(1)
อารยาวิชานนท์ อ. . Stroke Unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. Sanpasit Med J 2021, 38, 41-51.