(1)
สฤษดิ์นิรันดร์ พ. .; ธานี . ช. .; ศรีชัยบาล ป. .; เกณฑ์สาคู ว. . ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง. Sanpasit Med J 2021, 38, 53-63.