(1)
ดาทวี พ. .; ภูปา ป. .; ไกรสรสวัสดิ์ ท.; แสงวงศ์ ร.; สิมานุรักษ์ ป. .; โภคทิพย์ ส. . การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี. Sanpasit Med J 2021, 37, 31-42.