(1)
สงวนวงศ์วาน ศ. . การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. Sanpasit Med J 2021, 35, 167-181.