(1)
สงวนวงศ์วาน ศ. . .; เวชพันธ์ ส. .; เสงี่ยมศักดิ์ อ. . .; อุ่นรัตนะ ก. . .; เรืองชาติ อ. . .; หมื่นสี เ. . . ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. Sanpasit Med J 2021, 30, 35-48.