(1)
วิโรจน์อุไรเรือง ท. .; แต้ภักดี ศ. .; อารยาวิชานนท์ อ. .; ชำนาญ ป. . การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน. Sanpasit Med J 2021, 41, 41-48.