(1)
กันหารักษ์ ส. .; ขุมเงิน ส. .; ชำนาญ ป. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน. Sanpasit Med J 2021, 41, 59-78.