(1)
มูลศาสตร์ จ. . การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical Restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก. Sanpasit Med J 2021, 41, 79-89.